اخبار اتحادیه آرشیو

کالاهاي مشمول استاندارد اجباري

آخرين ويرايش ليست بروز شده کالاهاي

سامانه جامع تجارت

لزوم استفاده اعضا مشمول از سامانه جامع تجارت

آموزش نحوه دريافت و الصاق بار کد دو بعدي

دريافت بار کد دو بعدي از طريق درج کد ملي در سايت ايرانيان اصناف الزامي است .مسئوليت عدم الصاق با صاحب پروانه است .

اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

مجید افشاری

نایب رئیس اول

رضا جیریایی شراهی

نایب رئیس دوم

مجید کاظمی کرهرودی

خزانه دار

رو ح ا.. نوده ئی فراهانی

دبیر

علی اصغر رحتی کرهرودی

بازرس

داریوش ذوالفقاری
نیمتا روزنامه های صبح کشور