کد مطلب : 5532 تاریخ مطلب : 1395/06/24

تاريخچه تاسيس اتحاديه

يا ودود

تاريخچه اتحاديه صنف لوازم بهداشتي آرايشي و خوراک کودک

مکن ز عرصه شکايت که در طريق ادب
به راحتي نرسيد آن که زحمتي نکشيد

حافظ

در ابتدا، صدور پروانه کسب فقط در رسته لوازم آرايشي و خوراک کودک توسط اتاق اصناف وقت مستقر در شهرداري در سال 1361 طبق مقررات خاص بعمل مي آمد. در سال 1362، تشکيل اين اتحاديه به اداره بازرگاني پيشنهاد گرديد و بعلت حد نصاب نرسيدن اعضا اتحاديه مورد پذيرش قرار نگرفت .يک نفر از اعضا در سال 1362بعنوان قائم مقام بنام آقاي عليرضا شاهوردي جهت انجام امور اتحاديه منتصب شدند.در سال 1366 اين اتحاديهطبق قوانين مقررات قانون نظام صنفي واجد شرايط اعلام شد و اولين انتخابات برگزار گرديد .

رئيس اتحاديه در دوره اول آقاي ابوالفضل زند وکيلي ودر دوره دوم ، سال 1371 آقاي عباس شمس الهي بودند و از سال 1375 تا کنون آقاي داريوش ذوالفقاري در دوره هاي متوالي انتخاب شدند .

اولين دفتر اتحاديه در پاساز تهراني واقع در خيابان امام خميني (ره) طبقه دوم بصورت استيجاري با اعضاي منتخب هيات مديره پنج نفره شروع به کار کرد. به دليل عدم تامين مالي (اجاره محل) اتحاديه به خيابان قائم مقام فراهاني خيابان شيخ طبرسي انتقال پيدا کرد.

در سال 1372 سهميه ثبت نام خودرو از شرکت ايران خودرو توسط مجمع امور صنفي(اتاق اصناف) به اتحاديه پيشنهاد شد . در همان زمان با تلاش آقاي ذوالفقاري و مراجعه به شرکت ايران خودرو و واريز مبلغ 4.500.000 ريال از حساب شخصي ايشان موفق به تحويل يک دستگاه وانت پيکان به نام اتحاديه صنف لوازم بهداشتي و آرايشي ازآن شرکت شدند. طي جلسه اي در دفتر اتحاديه فروش وانت پيکان و خريد سرقفلي دفتر فعلي اتحاديه واقع در خيابان شهيد بهشتي پاساژ ساسان طبقه دوم به ابعاد 25 متر مربع پيشنهاد و موافقت شد. در نهايت در سال 1392 به ورثه مرحوم حاج ساسان پيشنهاد گرديد مالکيت دفتر را واگذار نمايند .با کمک و مشاوره از نظر حقوقي با ورثه مشاراليه طبق مقررات از سازمانهاي ذيربط مورد موافقت واگذاري مالکيت به اشخاصي که به صورت اجاره و سر قفلي دارند انجام شود.

در نهايت در تاريخ 1393/07/28 مالکيتمحل دفتر با عنوان تجاري در دفتر خانه 45 اراکبنام اتحاديه صنف لوازم بهداشتي آرايشي اراک به نمايندگي داريوش ذوالفقاري به شماره 9031 ثبت گرديد و در تاريخ 1395/01/16 نوع شخصيت حقوقي موسسه غير تجاري ادره کل ثبت اسناد و املاک کشور در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري اراک به شماره 906 و شناسه ملي 14005734055 ثبت شد و با 12 رسته شغلي افتخار خدمت گذاري به متقاضيان پروانه کسب شهر اراک را دارد .

به قلم آقاي داريوش ذوالفقاري

اولين پروانه کسب صادر شده

نیمتا روزنامه های صبح کشور