کد مطلب : 11399 تاریخ مطلب : 1396/02/09

آيين نامه ضوابط داخلي رسته ماساژ

طبق ماده 11 آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظان صنفي ):کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ضوابط خاص داخلي اتحاديه صنفي براي صدور پروانه کسب (شامل تعيين رسته هاي شغلي بر اساس کد ايسيک،حداقل مساحت ،نوع کالا و خدمات قابل عرضه ،وسايل و ابزار کار ،تجهيزات و تاسيسات ايمني ، بهداشتي و انتظامي رسته شغلي )را با کسب نظر از اتحاديه و اتاق اصناف ، تعيين و به اتحاديه ابلاغ نمايد ، اما مجاز به وضع هرگونه ضابطه برخلاف قانون و مقررات نظام صنفي نظير تعيين سن ،مدرک تحصيلي ،جنسيت ، سقف پذيرش و حدود صنفي نمي باشد .

نیمتا روزنامه های صبح کشور