کد مطلب : 66616 تاریخ مطلب : 1399/08/21

رسته توليد عود خوشبو کننده

امکان صدور پروانه کسب در رسته توليد عود خوشبو کننده

با استناد به نامه شماره 35754/102 مورخ 22/07/99 سازمان صنعت ، معدن و تجارت در خصوص مصوبات ششمين جلسه کميسون نظارت بر اصناف مورخ 15/07/99 بندهاي 12 و 13 صورتجلسه مذکورپيشنهاد رسته و ضوابط اختصاصي اتحاديه صنف لوازم آرايشي و رسته هاي تحت پوشش(توليد عود خوشبوکننده ) مطرح که پس از بحث و تبادل نظر و به استناد بند الف ماده 49بند (الف) ماده 30،بند (ج) ماده 37و ماده 11آئين نامه اجرايي ماده 12ق.ن.ص رسته هاي پيشنهادي به همراه ضوابط صدور پروانه کسب به شرح ذيل تصويب شد

.


نیمتا روزنامه های صبح کشور