کد مطلب : 33376 تاریخ مطلب : 1397/07/23

طرح بيمه تکميل درمان ويژه اصناف

طرح بيمه تکميل درمان بيمه سامان به صورت انفرادي

پس از درخواست هاي متعدد اعضاي محترم تحت پوشش جهت برقراري بيمه تکميلي ، بيمه سامان طرح بيمه تکميل ويژه اصناف را با شرايطي همچون بدون دوره انتظار و فرانشيز 10 درصد جهت رفاه متقاضيان ارائه داده اند. شرح تعهدات جهت بهره برداري در ادامه قابل دريافت است.

جهت عقد قرار داد به نمايندگي نجاتي به آدرس اراک خيابان جهرم روبروي هنرستان خوارزمي مراجعه فرماييد.

شماره تماس: آقاي چگيني 09126182212 -09186000320

bimeh.pdf

دريافت فايل PDF
نیمتا روزنامه های صبح کشور