کد مطلب : 31026 تاریخ مطلب : 1397/06/13

عقد قرار داد بيمه تکميلي بيمه سامان

شرايط و نحوه پرداخت جهت نهايي شدن بيمه تکميلي سامان

اعضاي محترم ،

پس از مذاکرات متعدد جهت عقد قرار داد با بيمه سامان در ابتدا مي بايست 30 درصد مبلغ کل ساليانه را بصورت نقد و باقي مبلغ طي 6 قسط پرداخت شود .درنتيجه براي

هر نفر در ابتدا مبلغ 1.800.000 ريال و مبلغ 700.000 ريال طي 6 قسط به شماره کارت 7818 4576 9974 6037 بانک ملي بنام آقاي داريوش ذوالفقاري

جهت انتقال به بيمه سامان واريز نماييد.

لازم به ذکر است بدليل گروهي بودن بيمه تکميلي هر گونه پوشش اضافي نيز بايد بصورت گروهي باشد بطور مثال دندان پزشکي ،همه متقاضيان بايد خواستار خدمات دندان پزشکي باشند در غير اينصورت بيمه سامان از قبول پوشش هاي اضافي بصورت دلخواه معذور مي باشد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور