کد مطلب : 33317 تاریخ مطلب : 1397/07/17

شمول قانون نظام صنفي بر تماي فعاليت هاي مربوط به عينک

شمول قانون نظام صنفي بر تماي فعاليت هاي مربوط به عينک مگر ساخت شيشه عينک طبي

طي نامه شماره 97/62/46/6794 مورخ 1397/07/16 اتاق اصناف مرکزي متن نامه اتاق اصناف ايران جهت اخذ پروانه کسب توسط افرادي که مبادرت به فروش عينک دارند باطلاع مي رساند .

glass.pdf

دريافت فايل PDF
نیمتا روزنامه های صبح کشور