کد مطلب : 36909 تاریخ مطلب : 1397/11/02

عدم نياز الصاق برچسب اصالت

عدم نياز الصاق برچسب اصالت توليدکنندگان محترم تجهيزلت کمک ارتوپدي

با توجه به نامه ارسالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي معاونت غذا و دارو کالاهاي توليد داخل تجهيزات کمک ارتوپدي (ساپورت ها ،اورتزها ، تثبيت کننده ها ، external fixator) نيازي به الصاق برچسب اصالت ندارند و با رعايت کليه ضوابط عرضه توزيع و ضوابط فاکتور و پيش فاکتور و ديگر ضوابط اداره کل تچهيزات پزشکي مجاز به توزيع کالاهاي خود مي باشند. واردکنندگان کالاهاي مذکور ملزم به الصاق برچسب اصالت و رعايت کليه ضوابط اداره تجهيزات و ملزومات پزشکي مي باشند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور