اخبار اتحادیه آرشیو

حذف دفترچه هاي درماني تأمين اجتماعي از ابتداي اسفند ماه 99

حذف دفترچه هاي درماني تأمين اجتماعي از ابتداي اسفند ماه 99

اطلاعيه رسته هاي جديد عينک

اطلاعيه رسته هاي جديد عينک

امکان صدور پروانه کسب هاي عمده فروشي در رسته هاي آرايشي ، بهداشتي و پزشکي

امکان صدور پروانه کسب هاي عمده فروشي در رسته هاي آرايشي ، بهداشتي و پزشکي

رسته توليد عود خوشبو کننده

امکان صدور پروانه کسب در رسته توليد عود خوشبو کننده

اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

مجید افشاری

نایب رئیس اول

رضا جیریایی شراهی

نایب رئیس دوم

مجید کاظمی کرهرودی

خزانه دار

رو ح ا.. نوده ئی فراهانی

دبیر

علی اصغر رحتی کرهرودی

بازرس

داریوش ذوالفقاری
نیمتا روزنامه های صبح کشور