اخبار اتحادیه آرشیو

حذف دفترچه هاي درماني تأمين اجتماعي از ابتداي اسفند ماه 99

حذف دفترچه هاي درماني تأمين اجتماعي از ابتداي اسفند ماه 99

اطلاعيه رسته هاي جديد عينک

اطلاعيه رسته هاي جديد عينک

امکان صدور پروانه کسب هاي عمده فروشي در رسته هاي آرايشي ، بهداشتي و پزشکي

امکان صدور پروانه کسب هاي عمده فروشي در رسته هاي آرايشي ، بهداشتي و پزشکي

رسته توليد عود خوشبو کننده

امکان صدور پروانه کسب در رسته توليد عود خوشبو کننده

اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

داریوش ذوالفقاری

نایب رئیس اول

حسن وروانی

نایب رئیس دوم

روح اله نوده ئی فراهانی

خزانه دار

فاطمه برزآبادی فراهانی

دبیر

سیامک خلیلی

بازرس

ندا شجاعی
نیمتا روزنامه های صبح کشور