کد مطلب : 66617 تاریخ مطلب : 1399/08/21

اطلاعيه رسته هاي جديد عينک

اطلاعيه رسته هاي جديد عينک

با استناد به نامه شماره 35754/102 مورخ 22/07/99 سازمان صنعت ، معدن و تجارت در خصوص مصوبات ششمين جلسه کميسون نظارت بر اصناف مورخ 15/07/99 بندهاي 12 و 13 صورتجلسه مذکورپيشنهاد رسته و ضوابط اختصاصي اتحاديه صنف لوازم آرايشي و رسته هاي تحت پوشش(تراش شيشه عينک ،تعمير عينک و توليد و فروش عينک هاي طبي و آفتابي) مطرح که پس از بحث و تبادل نظر و به استناد بند الف ماده 49بند (الف) ماده 30،بند (ج) ماده 37و ماده 11آئين نامه اجرايي ماده 12ق.ن.ص رسته هاي پيشنهادي به همراه ضوابط صدور پروانه کسب به شرح ذيل تصويب شد

شايان ذکر است رسته توليد و فروش عينک هاي طبي و آفتابي داراي ممنوعيت صدور کشوري است

.

نیمتا روزنامه های صبح کشور