کد مطلب : 27596 تاریخ مطلب : 1397/04/11

دعوت به همکاري در کميسيون هاي اتحاديه صنف لوازم بهداشتي آرايشي و رسته هاي تحت پوشش اراک

دعوت به همکاري در کميسيون هاي اتحاديه صنف لوازم بهداشتي آرايشي و رسته هاي تحت پوشش اراک

اتحاديه صنف لوازم بهداشتي آرايشي و رسته هاي تحت پوشش اراک در نظر دارد جهت تشکيل کميسون هاي مطابق

آييننامه اجرايي تشکيل کميسيونهاي اتحاديه صنفي (موضوع تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفي)1_شکايات و حل اختلاف 2_آموزش وفني 3_بازرسي از اعضاي علاقمند تحت پوشش اين اتحاديه دعوت به همکاري کند.در اين راستا جهت ثبت نام با شماره 08632223515 يا از طريق آدرس ايميل Etehadieh.Arayeshvabehdashti@yahoo جهت ارسال رزومه با اين اتحاديه همکاري فرماييد.

آييننامه اجرايي تشکيل کميسيونهاي اتحاديه صنفي

(موضوع تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده 1- تعاريف:

قانون:قانون نظام صنفي.

اتحاديه:اتحاديه‏هاي صنفي.

اتاق ايران:اتاق اصناف ايران.

اتاق شهرستان:اتاق اصناف شهرستان.

کميسيون ها:کميسيون هاي رسيدگي به شکايات، حل اختلاف، بازرسي، فني و آموزشي اتحاديه.

تشکيل کميسيون ها

ماده 2-اتحاديه موظف است نسبت به تشکيل کميسيونهاي زير با رعايت مفاد اين آييننامه اقدام نمايند:

1- کميسيون رسيدگي به شکايات.

2- کميسيون حل اختلاف.

3- کميسيون بازرسي واحدهاي صنفي.

4- کميسيون فني.

5- کميسيون آموزشي.

ماده 3- ترکيب کميسيونها و چگونگي انتخاب:

1- اعضاي هر كميسيون سه تا پنج نفر مي باشند که از ميان اعضاي داراي پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفي، به پيشنهاد اتحاديه و تصويب هيات رييسه اتاق انتخاب مي گردند. اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از اخذ اعتبار نامه و شروع به کار، نسبت به معرفي افراد مورد نظر به اتاق براي تشکيل کميسيون ها اقدام نمايد.

تبصره-هر يک از اعضاي هيات مديره، در صورت تمايل مي تواند بدون داشتن سمت فقط عضو يکي از کميسيون ها باشد.

2- اعضاي كميسيون در نخستين جلسه خود با حضور رييس اتحاديه از ميان خود يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس و يک نفر منشي و در کميسيون هاي پنج نفره، يک نفر رييس، يک نفر نائب رييس، يک نفر منشي و دو نفر را به عنوان عضو کميسيون با رأي اکثريت اعضا انتخاب خواهند نمود.

3- مدت ماموريت اعضاي کميسيون ها محدود به مدت خدمت هيات مديره اتحاديه بوده و تا تعيين اعضاي جديد، اين ماموريت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي باشد.

جلسات کميسيون

ماده 4- طرز تشکيل جلسات کميسيون :

1- جلسات کميسيون حداقل هر ماه يک بار تشکيل (براساس ارجاع موضوع از طرف اتحاديه) و تصميمات آن با اکثريت آرا معتبر مي باشد.

2- دعوت نامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکيل جلسه کتباً به اطلاع اعضا و اشخاصي که بايد در جلسه کميسيون حضور يابند، برسد.

3- تشکيل جلسه فوق العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رييس کميسيون و يا رييس اتحاديه امکان پذير مي باشد.

4- صورتجلسات هر کميسيون شامل شرح تصميمات متخذه، تاريخ جلسه، اسامي حاضر و غايب توسط منشي در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضاي حاضرين مي رسد.

5- موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکاليف کميسيون و در چارچوب مقررات صنفي خواهد بود و نظرات کميسيون بايد مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانوني باشد.

6- تصميمات کميسيون پس از تاييد هيات مديره، لازم الاجرا خواهد بود.

7- در صورت نياز کميسيون ها مي توانند با هماهنگي اتحاديه از نظرات تخصصي افراد صاحب نظر استفاده نمايند. اتحاديه مکلف است، تسهيلات لازم را در اختيار کميسيون قرار داده و همکاري لازم را در جهت اجراي وظايف قانوني آنها انجام دهد.

8- رييس کميسيون موظف است، گزارش عملکرد کميسيون را بطور ماهيانه به اتحاديه ارايه نمايد.

9- مکاتبات مورد نياز کميسيون از طريق اتحاديه انجام خواهد شد.

کميسيون رسيدگي به شکايات

ماده 5-وظيفه کميسيون رسيدگي به شکايات، رسيدگي به شکايات خريداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 قانون مي باشد که از طريق اتحاديه به کميسيون ارجاع مي گردد.

ماده 6- ترتيب رسيدگي در کميسيون رسيدگي به شکايات:

1- کليه اشخاص مي توانند شکايت و يا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفي، به اتحاديه‏ مربوط اعلام نمايند. اتحاديه‏ موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاري رسيدگي و به کميسيون مذکور ارجاع نمايد.

2- کميسيون رسيدگي به شکايات موظف است ظرف مدت يک هفته شکايات دريافتي را با حضور شاکي و متشاکي مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي يک هفته به اتحاديه براي اقدامات قانوني اعلام نمايد.

3- اتحاديه موظف است حـداکثـر ظـرف مدت سه روز کاري شکايت دريافتي و نظر کميسيون را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، يا انصراف شاکي، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمايد. و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي، پرونده را از طريق واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزيرات حكومتي و يا ادارات تابعه آن در شهرستان ها براي رسيدگي ارسال نمايد.

کميسيون حل اختلاف

ماده 7-وظايف کميسيون حل اختلاف رسيدگي به اختلافات صنفي افراد صنفي و صلح و سازش بين آنان مي باشد که از طريق اتحاديه به کميسيون ارجاع مي گردد.

ماده 8- ترتيب رسيدگي در کميسيون حل اختلاف:

1- شکايت افراد صنفي بايد در دفتر اتحاديه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کميسيون قرار گيرد، کميسيون موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته به شکايات رسيدگي و نظر خود را به اتحاديه براي اقدام قانوني اعلام نمايد.

2- در هر مورد اعضاي کميسيون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفين و بررسي مستندات ارايه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بين طرفين به صدور نظريه مبادرت خواهد شد.

4- چنانچه در جريان رسيدگي کميسيون به اختلافات مطروحه صنفي تخلفاتي احراز گردد، حسب مورد به ترتيب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي اقدام خواهد شد.

تبصره-چنانچه عضو اتحاديه کشوري به نظر اتحاديه اتاق ايران معترض باشد مي تواند ظرف مدت بيست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبيرخانه هيات عالي نظارت منعکس نمايد. دبيرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع ر سيدگي نمايد.

کميسيون فني

ماده 9- وظايف کميسيون فني:

1- هماهنگي براي برگزاري آزمون صلاحيت فني از متقاضيان پروانه كسب با مجوز سازمان هاي ذي ربط ( و يا در قالب تفاهم نامه يا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فني.

2- اظهار نظر در مورد تعيين ابزار فني و متراژ مورد نياز جهت اخذ پروانه کسب.

3- بررسي و اظهار نظر کارشناسي در مورد پرونده هاي ارجاعي از کميسيون هاي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات.

4- همکاري با اتحاديه در جهت تشکيل بورس کالايي، روز بازارها و مکان استقرار ميادين کالا.

5- کارشناسي مربوط به نرخ گذاري کالا و خدمات.

6- اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافيکي براي صدور پروانه کسب.

7- انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.

کميسيون آموزشي

ماده 10- وظايف کميسيون آموزش:

1-نيازسنجي، برنامه ريزي و هماهنگي برگزاري دوره هاي آموزشي.

2- همکاري در برگزاري دوره‏ هاي آموزشي متقاضيان صدور و تمديد پروانه کسب ( موضوع بند ن ماده 30 قانون) بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص دوره هاي آموزشي مورد نياز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.

3- همکاري در برگزاري دوره‏ هاي آموزشي تخصصي فني (مهارت شغلي) به منظور بالابردن ميزان اطلاعات و مهارت فني و ارتقاء کارآيي صاحبان واحدهاي صنفي.

4- انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.

کميسيون بازرسي

ماده 11- وظايف کميسيون بازرسي:

1-بازديد از مکان واحد صنفي و ارائه گزارش به اتحاديه درخصوص افراد متقاضي صدور و تمديد پروانه كسب.

2- همکاري لازم با واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان و يا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي طرح هاي ويژه نظارتي و يا بازرسي هاي خاص فصلي.

3- شناسايي و ارائه گزارش در مورد واحدهاي فاقد پروانه کسب.

4- انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.

ساير مقررات

ماده12-در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع ميشود. طرف معترض نسبت به رأي صادر شده ميتواند ظـرف بيست روز اعتراض خود را به کميسيون نظارت تسليم دارد. نظـر کميسيون نظارت قطعي و لازمالاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يک از طرفين ميتوانند به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه کنند.

ماده13-در اتحاديه هايي که بلحاظ شرايط و يا مضيقه مالي امکان تشکيل کميسيونها به طور مستقل ممکن نباشد به تصويب کميسيون اجلاس عمومي اتاق ذي ربط کميسيون هاي مشترک با رعايت مفاد اين آيين نامه به شرح زير تشکيل مي گردد:

الف) کميسيون بازرسي.

ب) رسيدگي به شکايات و حل اختلاف.

ج)فني و آموزشي.

ماده 14-درصورت استفعاء، فوت، عزل، حجر و يا غيبت ( حداکثر پنج جلسه متناوب و يا سه جلسه متوالي ظرف شش ماه بدون موافقت قبلي و مکتوب اتحاديه) هر عضو کميسيون، اتحاديه مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته شخص ديگري را با رعايت بند (1) ماده (3) اين آيين نامه جايگزين نمايد. عزل اعضاي کميسيون هابه پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف مي باشد.

ماده 15-بودجه هر کميسيون و حق الزحمه اعضاي آن از طريق پيش بيني در بودجه ساليانه اتحاديه تامين اعتبار مي گردد و دريافت هرگونه وجه توسط اعضاي کميسيون از ارباب رجوع تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده16–اتحاديه ها مکلفند در پايان هر فصل، آمار مربوط به عملکرد و نتايج حاصله از تصميمات هر يک از کميسيون ها را به اتاق اصناف ارائه نمايند.

ماده17–اين آيين مشتمل بر(17) ماده و (2) تبصره در اجراي تبصره(2) بند (ط) ماده (30) قانون نظام صنفي توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با نظر خواهي از اتاق اصناف مراکز استانها تهيه و در تاريخ 7/5/1394 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آيين نامه قبلي لغو مي گردد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور