کد مطلب : 36857 تاریخ مطلب : 1397/10/24

دعوت اعضاي کميسيون آموزش و فني اتحاديه صنف لوازم آرايشي و رسته تحت پوشش اراک

جلسه در خصوص آشنايي اعضاي کميسيون هاي سه گانه اتحاديه جهت تعيين سمت

جلسه اي در تاريخ 1397/10/09جهت اجراي بند 2 ماده 3 آيين نامه اجرايي تشکيل کميسيون هاي اتحاديه (اعضاي كميسيون در نخستين جلسه خود با حضور رييس اتحاديه از ميان خود يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس و يک نفر منشي و در کميسيون هاي پنج نفره، يک نفر رييس، يک نفر نائب رييس، يک نفر منشي و دو نفر را به عنوان عضو کميسيون با رأي اکثريت اعضا انتخاب خواهند نمود. ) پس تصويب اعاي کميسيون طبق بند 1 ماده 3 آيين نامه مذکور طي نامه 97/62/46/9284_1397/09/14توسط هيئت رئيسه اتاق اصناف مرکز استان مرکزي (اعضاي هر كميسيون سه تا پنج نفر مي باشند که از ميان اعضاي داراي پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفي، به پيشنهاد اتحاديه و تصويب هيات رييسه اتاق انتخاب مي گردند. اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از اخذ اعتبار نامه و شروع به کار، نسبت به معرفي افراد مورد نظر به اتاق براي تشکيل کميسيون ها اقدام نمايد.) تشکيل شد. پس از بحث و تبادل نظر افراد بشرح ذيل تعيين سمت شدند:

.

نیمتا روزنامه های صبح کشور